วัดที่อยุธยา

เมื่อพูดถึงอยุธยาคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงเมืองเก่า วัดที่อยุธยา เที่ยวใกล้กรุงเทพด้วยการเที่ยวอยุธยา แหล่งประวัติศาสตร์ที่สวยงามและ 8 วัดที่สวยงาม มาไหว้พระกันตั้งแต่เช้าจรดเย็น มันดีสำหรับหัวใจของคุณ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีวัดวาอารามที่สวยงามอยู่รอบเมือง ติดตามตรวจสอบรายชื่อ ไปวัด Sai Kotoku และ Sai Travel กันเถอะ!

1. วัดใหญ่ชัยมงคล วัดที่อยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคล ถือได้ว่าเป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่ง เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคลมีจุดเด่นอยู่ที่เจดีย์ขนาดใหญ่ที่เชื่อกันว่าได้รับการบูรณะในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพบว่าได้บรรจุพระคาถาชัยมงคลไว้ด้วย

ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และ วิหารสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 • ที่อยู่ : 40/3 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/pn2xkDQrY8V9RQgT7
 • เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.
 • โทร : 0-3524-2640
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watyai

2. วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดที่อยุธยา

2. วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดที่อยุธยา

วัดพนัญเชิงวรวิหาร อยู่ใกล้กับวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวัดที่สวยงามในอยุธยาควรไปสักครั้งเพราะเก่าแก่และมีความสำคัญ ภายในประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อส่างโปง พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง ปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในอยุธยา นับถือทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน

ประมาณเดือนเมษายนของทุกปีจะมีพิธีสรงน้ำและพิธีอุทิศส่วนกุศล จะมีการสรงน้ำพระพุทธรูปและห่มผ้าใหม่ และผ้าเก่าที่ใช้มานานแรมปีก็ขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แจกจ่ายให้ประชาชนบูชา

3. วัดพุทไธศวรรย์

3. วัดพุทไธศวรรย์ วัดที่อยุธยา

วัดพุทไธศวรรย์เป็นพระอารามหลวงขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง ตามตำนานกล่าวว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ภายหลังการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น ปรางค์ประธานแบบขอมขนาดใหญ่ และ ตำหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นพระเถระผู้ใหญ่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ในประวัติศาสตร์การเสียกรุง พ.ศ. 2310 วัดพุทไธศวรรย์เป็นอีกวัดหนึ่งที่ไม่ถูกข้าศึกทำลายเหมือนวัดอื่นๆ ยังมีโบราณสถานให้เห็นอยู่มาก

 • ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/vTQJ7r3u8Dji2PPX6
 • เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.
 • โทร : –
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Putthaisawan

4. วัดไชยวัฒนาราม

4. วัดไชยวัฒนาราม วัดที่อยุธยา

วัดไชยวัฒนารามเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พระอารามหลวงที่สำคัญมากสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าปราสาททองเมื่อ พ.ศ. 2173 นับแต่นั้นเป็นต้นมาพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ได้เสด็จมาถวายพระเพลิงพระบรมศพเนื่องจากเป็นวัดที่อุทิศส่วนกุศลให้แก่พระมหากษัตริย์สืบต่อกันมา

จุดที่น่าสนใจและสวยงามของวัดนี้คือระเบียงคดที่เชื่อมระหว่างเมรุแต่ละแห่ง พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตามทางเดินรอบฐานพระทักษิณซึ่งแต่เดิมมีหลังคา พระพุทธรูปทั้งหมด 120 องค์ประดิษฐานอยู่ในอิริยาบถสงบสติอารมณ์ ปัจจุบันเหลือเศียรของพระพุทธเจ้าเพียง 2 องค์

5. วัดพระศรีสรรเพชญ์

5. วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1492 โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เป็นวัดหลวงในอดีต เป็นวัดที่เคยสร้างในวังหลวงของพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดในวังไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา เทียบได้กับวัดศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพฯ

จุดสนใจสำคัญคือเจดีย์ทรงลังกาสามองค์เรียงกันเป็นแถวยาว สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 และสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

 • ที่อยู่ : ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/JrAZxP511vRMxT1q8
 • เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น.
 • โทร : –
 • เว็บไซต์ : –

6. วัดมหาธาตุ อยุธยา

6. วัดมหาธาตุ อยุธยา

วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ที่: อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา: ศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญที่สุดของอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้กลางพระนคร ยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๗ ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ พระเจ้ากุงหลวงพะงั่ว แต่สร้างเพิ่มเติมจนแล้วเสร็จในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวร มันได้รับการขยาย

สิ่งที่น่าสนใจของวัดมหาธาตุ คือ เศียรพระพุทธรูปที่โคนต้นไม้ เป็นวัดเล็กๆ มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี เป็นจุดเก็บความลับที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

 • ที่อยู่ : เชิงสะพานป่าถ่าน ถนนนเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/5NF4SDvFiTEFpyd39
 • เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น.
 • โทร : –
 • เว็บไซต์ : –

7. วิหารพระมงคลบพิตร

7. วิหารพระมงคลบพิตร

วิหารพระมงคลบพิตร เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ วัดเก่าแก่ในเขตกำแพงที่สวยงาม ภายในวิหารมีพระพุทธรูปมงคลบพิตรขนาดใหญ่สวยงาม หล่อสำริดองค์เดียวในประเทศไทย ชำรุดคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 แต่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมด

 • ที่อยู่ : ถนนนเรศวร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/Usnk8hWunvq66Tmz8
 • เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น.
 • โทร : –
 • เว็บไซต์ : –

8. วัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1424 ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือสมเด็จเจ้าสามพระยา เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในอยุธยา โบราณวัตถุสำคัญภายในวัด ได้แก่ พระปรางค์วัดราชบูรณะ กรุใหญ่ลึก มีสามช่องใหญ่เรียงกัน กรุท้ายสุด เป็นกรุที่สำคัญที่สุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ทองและเจดีย์ทอง อนุรักษ์ไว้อย่างดีรอบด้าน มีการจัดแสดงพระพุทธรูปต่างๆ

 • ที่อยู่ : ถนนชีกุน ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/A8aiJ2BMs9LNTuPb7
 • เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น. 
 • โทร : –
 • เว็บไซต์ : –